VEDTÆGTER

§1 Klubbens navn

Klubbens navn er Frederikssund Cigar Klub af 28. november 1998.

§2 Klubbens formål

At skabe et åndehul hvor ligesindede kan mødes og ryge cigarer.

§3 Bestyrelsen

Klubbens bestyrelse er Morten Jensen, Henrik Lundberg, Martin Skovgaard og Kasper Stang. Bestyrelsesmedlemmer kan kun fratræde efter eget ønske og med klubbens godkendelse.

§4 Kontingent

Der er i øjeblikket intet kontingent i Frederikssund Cigar Klub. Klubbens pengebeholdning "Cigarkassen" er overskudsgivende som følge af bøder for medlemmers overtrædelse af klubbens vedtægter. Medlemmerne er ved hvert møde forpligtiget til at købe aftenens klubcigar.

§5 Påklædning

Skjorte og slips er påkrævet ved klubmøderne.

§6 Mødeaktivitet

Stk. 1, Klubben mødes minimum en gang kvartårligt. Næste møde skal aftales ved et mødes afslutning. Der er mødepligt og fravær accepteres kun i tilfælde af sygdom eller begravelse. Udeblivelse medfører en bøde til Cigarkassen. Beløbet afgøres af bestyrelsen og er pt. på 500 kroner. Gentagen fravær medfører eksklusion.

Stk. 2, Ethvert medlem som på nogen måde forsømmer klubben, kan af klubbens andre medlemmer telefonisk tildeles et ”svin”. I alvorligere tilfælde kan bestyrelsen skriftligt give en ”røv”.

§7 Mødernes indhold

Stk. 1, Til hvert møde ryges der en eller flere klubcigarer. Denne vælges af mødets vært og anmeldes til offentliggørelse i mødereferatet.

Stk. 2, Det er forbudt at diskutere politik i Frederikssund Cigar Klub. I løbet af et møde er der faste punkter, der skal diskuteres. Disse er kendt af medlemmerne, men skal ikke nævnes her for at undgå en overtrædelse af injurielovgivningen. Klubbens medlemmer er underlagt tavshedspligt omkring mødernes indhold.

Stk. 3, Den første der asker andetsteds end i askebægeret, skal til næste møde gøre bod ved at medbringe noget ikke nærmere defineret, der kan opveje den klodsede opførsel.

§8 Afstemning

Nye beslutninger vedtages med afstemning ved håndsoprækning. Afgørelser i klubben kræver stemmeflertal blandt klubbens medlemmer, mens afgørelser i bestyrelsen kræver 3/4 flertal, dog undtaget er afgørelser om optagelse af nye medlemmer, der kræver fuld tilslutning.

§9 Nye medlemmer

Stk. 1, Klubben optager nye medlemmer, såfremt det maksimale medlemstal på 10 ikke overstiges.

Stk. 2, Nye medlemmer optages ved at blive indstillet af et eller flere medlemmer af klubben. Denne tages med til et møde, hvor det afgøres, om denne har potentiale til at blive medlem af Frederikssund Cigar Klub. Afgørelsen ligger suverænt hos bestyrelsen og skal være enstemmig. Faktorerne hemmeligholdes for at undgå infiltration af klubben. Såfremt mødet falder heldigt ud for kandidaten, bliver denne optaget på prøve før det fuldgyldige medlemskab opnås.

Stk. 3, Ingen kvinder! Reglen kan dog bøjes, da kvinder kan deltage til møderne. Blot ikke på lige fod med klubbens medlemmer.

§10 Eksklusion

Et medlem kan ekskluderes efter beslutning i bestyrelsen. Ekskluderede medlemmer har tavshedspligt omkring aktiviteterne i Frederikssund Cigar Klub. Tavshedspligten er ikke tidsbegrænset.

§11 Klubbens opløsning

Klubben kan kun opløses af bestyrelsen. Beslutning herom vedtages på to møder afholdt med højst 14 dages mellemrum.